Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI REKWIZYTÓW

§ 1

Regulamin określa warunki najmu rekwizytów przez Alicję Kokosińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ”U Scenografki” Alicja Kokosińska. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wynajmującym – rozumie się przez to  Alicję Kokosińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ”U Scenografki” Alicja Kokosińska, ul. Klonowa 28,
  05 – 506 Magdalenka;

 2. Najemcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą została zawarta Umowa Najmu rekwizytu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 3. Umowie Najmu – należy przez to rozumieć umowę najmu zawieraną pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą w oparciu o niniejszy Regulamin;

 4. Konsumencie – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Utworze – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozumie się przez to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia;

 6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

§ 2

 1. Wynajmujący oddaje w najem rekwizyty stanowiące jego własność.

 2. Rekwizyty oznaczone literą „A” w Umowie Najmu stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie podlegają ochronie prawno-autorskiej.

 3. Najem rekwizytów następuje na podstawie Umowy Najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

 4. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej przy zawieraniu Umowy Najmu zobowiązane są okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

 5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne podmioty (poza osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej) do Umowy Najmu zobowiązane są dołączyć aktualny dokument, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne) oraz ewentualnie pełnomocnictwo dla osób działających w imieniu Najemcy.

§ 3

 1. Z tytułu najmu rekwizytów, Wynajmujący pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. W dniu zawarcia Umowy Najmu Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości 100% wartości za każdy rekwizyt.

 3. Kaucja zostaje oddana w pełnej wysokości po zwrocie rekwizytów pozbawionych wszelkich wad czy uszkodzeń.

 4. Opłaty za najem nalicza się od dnia wydania rekwizytów do dnia ich zwrotu.

 5. Najemca uiszcza opłatę gotówką w dniu zawarcia Umowy Najmu lub jeśli jest to jego trzecie wypożyczenie może uiścić opłatę przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego pod numerem 88 1140 2004 0000 3302 8005 3637 w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Najmu. Możliwość odroczonej płatności przelewem nie dotyczy Najemcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu rekwizytów, wskazanego w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości opłaty za dane rekwizyty zgodnie z Cennikiem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 7. Dodatkowa opłata o której mowa w ust. 6 może zostać potrącona przez Wynajmującego z kaucji.

§ 4

 1. Wydanie rekwizytu następuje po podpisaniu Umowy Najmu, a przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, również po dokonaniu zapłaty zgodnie z § 3 ust. 2 i 5.

 2. Najemca dokonuje osobistego odbioru rekwizytu. Wysyłka może nastąpić tylko w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu jej warunków i dodatkowej opłaty z Wynajmującym.

 3. Najemca przed odbiorem rekwizytów zobowiązany jest zapoznać się z ich stanem technicznym i ewentualnie zgłosić uwagi do protokołu zdawczo – odbiorczego.

 4. Wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą rekwizytów przechodzą na Najemcę z chwilą ich wydania.

 5. Przy wydawaniu i zwrocie rekwizytów sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, określający w szczególności stan rekwizytów w dacie ich wydania oraz zwrotu. 

 6. Zwrot rekwizytów następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wynajmującego.

 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zabrudzeń świadczących użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem, z wyłączeniem zwykłego zużycia rekwizytów wynikających z normalnego ich użytkowania, Wynajmujący potrąci z kaucji wpłaconej przez Najemcę kwoty niezbędnej na naprawę rekwizytów i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

 8. W przypadku utraty rekwizytów, Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania kaucji.

 9. Jeśli wniesiona kaucja będzie niewystarczająca do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego w związku ze zdarzeniami opisanymi w ust. 6 i 7, Najemca zobowiązany będzie do dopłaty kwoty odpowiadającej pełnej wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody. 

§ 5

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić rekwizyty w stanie nie pogorszonym, bez uszkodzeń lub przeróbek chyba że wynajmujący zezwolił na przeróbkę danego rekwizytu.

 2. Najemca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć rekwizyty podczas transportu.

 3. Rekwizyty nie mogą być przedmiotem użyczenia ani oddane w podnajem osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 4. Najemca nie może bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego m. in. tworzyć kopii, odtwarzać, powielać czy rozpowszechniać rekwizytów będących przedmiotem Umowy Najmu.

 5. Najemca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, utratą, kradzieżą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§ 6

 1. Najemca ma prawo wniesienia reklamacji związanej z realizacją Umowy Najmu rekwizytów.

 2. Reklamacje można zgłaszać Wynajmującemu drogą pocztową na adres: ul. Klonowa 28, 05 – 506 Magdalenka lub za pomocą poczty elektronicznej: alicjakokosinska@gmail.com 

 3. W przesłanej reklamacji należy dokładnie określić reklamowany rekwizyt, wskazać przyczynę złożenia reklamacji oraz opisać krótko zdarzenie.

 4. Wszelkie Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 5. W przypadku reklamacji Najemcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W przypadku uzasadnionej reklamacji Najemcy będącego Konsumentem Wynajmujący pokrywa koszty odbioru, dostawy i jeżeli to możliwe, wymiany rekwizytu na wolny od wad.

 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Wynajmującego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 8. Wynajmujący dokona odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona. 

§ 7

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Najmu między Wynajmującym a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubownych negocjacji, z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

 3. Jeśli rozwiązanie sporu w sposób polubowny nie jest możliwe, bądź byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 i 5.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wynajmującym, a Najemną niebędącym jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

 6. Najemca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 1. Konsument może również wnieść swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),

 2. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),

 3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.)

 4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 9

 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Wynajmującego w Magdalence przy ul. Klonowej 28 oraz na stronie facebookowej „U Scenografki”

 2. Wynajmujący uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2020

Załączniki:

 1. Cennik

 2. Wzór Protokołu Zdawczo – Odbiorczego

Przewiń do góry